top of page

COOKIE & PRIVACY POLICY

Last Updated May 2024

 

Your privacy is important to Dalian Talent Group. Below you will find information about our commitment to ensuring the privacy of your personally identifiable information (such as your name, address, email address, telephone number and any other identifying information).

Visitors to the Dalian Talent Group website may voluntarily supply personally identifiable information in connection with our contact forms, subscription registration for services such as newsletters or membership information. We do not collect personally identifiable information from our visitors other than what is supplied to us on a voluntary basis and Dalian Talent Group will never wilfully disclose any personally identifiable information about our online audience to any third party without first receiving the individual users consent.
 
Dalian Talent Group may use such information only for conducting the activities stated above, for internal marketing purposes or on occasion when mailing lists are made available to other organisations. The extent of such use is explained at the time of site visit. If the visitor does not want this information collected and used by us for the above disclosed purposes, the visitor is given an opportunity to ‘reject’ or ‘opt out’.
 
Visitors should understand however, that under certain circumstances, if they choose to ‘opt out’ they may not be eligible for certain activities where personally identifiable information is required.
 
At all times visitors have the right to obtain information about which of their data has been recorded and if the above data is no longer needed for the above-mentioned purposes, the data will be deleted. At all times visitors have the right to demand this deletion.
 
Dalian Talent Group confirms that all collected data is secured against unauthorised access.
 
Acceptance of the Dalian Talent Group website cookie and privacy policy terms and conditions
By using this website, you signify your agreement to the terms and conditions of this Dalian Talent Group cookie and privacy policy. If you do not agree to these terms and conditions, please do not sure the Dalian Talent Group website. We reserve the right, at our discretion, to change, modify, add to or remove portions of this policy at any time. Please check this page for changes. Your continued use of the Dalian Talent Group website following the posting of changes means that all changes are accepted by visitors.

If you have any questions or concerns about your data or any of the information above, or you wish to revoke your agreement, correct or delete information, please email indtp@daliantalent.com
 
Full Policy Information
On May 25th, 2018, new regulations on the protection of personal data became applicable,
in particular, Regulation of the European Parliament and of the EU Council 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regards to the processing of personal data, repealing Directive 95/46 / EC (RODO) to ensure adequate protection of personal data in accordance with Article 13 sec.1 and 2:


In relation to the above, we would like to inform you about the rules of personal data processing by Dalian Talent Group and your rights. We do not change the scope or the method of data processing, we only made it possible for you to verify your personal data and express consents and proceed settings more efficiently. We do our best to protect data against unauthorized access, modification or destruction, and regularly check compliance of our processes with the Privacy Policy, thus guaranteeing the security of their processing.
 
Please be advised that:
The administrator of your personal data is Dalian Talent Group with headquarters at the addresses stated on the footer of this webpage.

 
You can contact the Inspector of Personal Data by writing to the address e-mail: indtp@daliantalent.com
 
The purpose and period in which your personal data will be stored:
Your personal data will be processed in order to perform the contract and provide the services offered, for the purpose of direct marketing of our products and services, and for the purpose of sending commercial information via electronic means of communication.

 

Your personal data will be stored during the period of cooperation based on contracts signed with you and in periods required by applicable commercial and tax law.
 
The legal basis for processing your data:

  • consent of art. 6 par. 1 lit. and RODO

  • the need to perform the contract or take action on your request before the conclusion of the contract; Article 6 paragraph 1 lit. b RODO

  • the need to fulfill the legal obligation incumbent on the administrator of art. 6 par. 1 lit. c RODO

  • necessity resulting from legitimate interests pursued by the administrator, such as replying to your letters and requests of art. 6 par. 1 lit. f RODO

 

Each of the previously granted consents may be withdrawn at any time. In case of any changes please email: indtp@daliantalent.com. Withdrawal of consent will not affect the lawfulness of the processing which has been carried out on the basis of your consent prior to its withdrawal.

Your data, such as your name, e-mail address, telephone number and position, which we process for direct marketing of our products and services and to send commercial information via electronic means of communication, will be stored until you object to their processing . To this end, you should withdraw your consent. Otherwise, we may decide to terminate the data processing if we determine that the consent received from you has become obsolete.
You have the right to access your data, the right to rectify it, delete it, limit processing, the right to data transfer, the right to object and the right to withdraw consent at any time without affecting the legality of the processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal. Please send requests in this area to the e-mail address: indtp@daliantalent.com


Personal data forwarded to Dalian Talent Group is not shared, sold or lent to third parties, unless it happens in the case of explicit consent of the data subject or transfer of data to authorized bodies under the law.


Your data will be transferred to a third country (China) to entities within the Dalian Talent capital group to the extent necessary to make decisions related to the implementation of cooperation.
 

In some situations, we have the right to transfer data if necessary so that we can execute the contract or other activities related to the provision of the account service. We will only provide data to the persons authorized by us, i.e. our employees and associates, who must have access to such data in order to perform the duties entrusted to them and the processing entities entrusted with this task.
 

Providing your data is a condition for the conclusion of the contract. Not submitting your data will prevent the Data Administrator from performing the contract and providing other services.

Your data will not be processed in an automated way including profiling.

Drodzy Partnerzy

 

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych,
w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych


w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i 2:

W związku z powyższym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez DALIAN TALENT POLAND sp. z o.o. oraz przysługujących Państwu prawach.

Nie zmieniamy zakresu ani sposobu przetwarzania danych, sprawiliśmy jedynie, aby możliwość weryfikacji przez Państwa danych osobowych oraz wyrażonych zgód i ustawień przebiegała sprawniej.

 Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z Polityką Prywatności, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dalian Talent Poland sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Św. Jana 19, 33-240 Żabno, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000334266; NIP: 9930587004; REGON: 120945638.

Z Inspektorem Danych Osobowych można skontaktować się, pisząc na adres e-mail: indtp@daliantalent.com

 

Cel i okres w jakim przechowywane będą Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy oraz świadczenia oferowanych usług, dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy na podstawie podpisanych z Państwem umów i w okresach wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych:

  • udzielona zgoda art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; art.6 ust. 1 lit. b RODO

  • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Każda z wcześniej udzielonych zgód może być w każdej chwili wycofana. Zmian wystarczy wysłać na adres na adres: indtp@daliantalent.com. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

Państwa dane takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz stanowisko, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, będziemy przechowywać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania. W tym celu powinni Państwo cofnąć swoją zgodę. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Państwa zgody zdezaktualizowały się.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prośby w tym zakresie prosimy kierować na adres e-mail: indtp@daliantalent.com

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przekazane Dalian Talent Poland sp. z o.o. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane  będą przekazywane do państwa trzeciego (Chin) do podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej Dalian Talent w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji związanych z realizacją współpracy.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli realizować umowę lub inne działania związane ze świadczeniem usługi konta. Będziemy przekazywać dane wyłącznie osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać powierzane im obowiązki oraz podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie.

Podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie przez Państwa danych uniemożliwi  Administratorowi Danych realizację umowy oraz świadczenie innych usług.

 

Państwa   dane   nie   będą   przetwarzane   w  sposób   zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Dalian Talent Poland sp. z o.o. znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

 

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować na adres: indtp@daliantalent.com

bottom of page